• Revanosa Andorra.
 • Revanosa Andorra.

Tarifes

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

 •   Preus de formigó fresc posat a peu d’obra amb els nostres camions formigonera en viatges no inferiors a 2m3 i mida d’àrid de 18 mm. Aquests preus s’entenen a una distància màxima de 15 Km. aproximadament.
 •   L’horari de servei de formigó és de les 8:00 h. a les 19:00 h.,de dilluns a divendres. En el cas excepcional que s’hagi de servir fora d’aquest horari s’incrementarà el preu en un 10 %.
 •   Per millorar el servei, es recomana efectuar les comandes amb 24 hores d’antelació.
 •   El comprador ha de disposar del permís pertinent per a l’ocupació de la via pública per efectuar la descàrrega de formigó. UNIFOR S.A.U. no es farà càrrec, en cap cas, de qualsevol sanció o litigi que se’n derivi.
 •   Unifor S.A.U. no es responsabilitzarà del formigó aplicat fora del seu temps límit d’ús: 1,5 hores de la sortida de la planta.
 •   Les comprovacions de resistència de les provetes confeccionades i curades segons la UNE 83.300/89 hauran de realitzar-se en un laboratori homologat segons les prescripcions de la norma EHE, tenint les 2 parts el dret de presenciar les ruptures de les proves.
 •   Les reclamacions referents a la resistència del formigó hauran d’efectuar-se dins dels 30 dies següents al seu lliurament. Les referides al volum, la consistència i la mida d’àrid hauran de realitzar-se en el moment del lliurament.
 •   Està totalment prohibida l’addició d’aigua a l’obra. Seran assumits pel client tots els desperfectes del formigó que puguin resultar de qualsevol addició.
 •   Unifor S.A.U., es reserva el dret de variar el preu dels seus productes quan es produeixin augments en el preu de les matèries primeres, de la mà d’obra, de les càrregues socials, etc.
 •   Els preus s’han calculat per ciments tipus CEM I / CEM II / 52,5 / 42,5 i àrids d’origen calcari. Per a qualsevol altre tipus de ciment o d’àrids, s’haurà de demanar una oferta. Per les comandes corresponents als formigons especials, s’haurà de confirmar per escrit.
 •   El comprador és el responsable únic de l’especificació de la demanda, ja que Unifor S.A.U., no coneix les característiques del projecte o element a formigonar.

Formigó armat - 2021

Tipus Ambient
lla llb IV lla,llb,IV
Qa Qb Qc H F E
Designació €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3
HA 25 142,38 146,97 152,27 152,27 155,67 157,66 146,97 154,56 156,26
HA 30 151,96 156,48 161,85 161,85 165,34 167,32 156,48 164,40 166,12
HA 35 161,18 164,97 170,46 170,46 174,03 176,02 164,97 173,27 174,95
HA 40 171,42 174,23 179,79 179,79 183,41 185,41 174,23 182,84 184,64
Mínim Kg ciment 275 300 325 325 350 350 300 325 300
Relació A/C 0,60 0,55 0,50 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50
Suplement per a fluïda 8,58 €/m3- Ambient F amb +/-4,5% aire clos

Formigó en massa

Tipus I Qa Qb, F Qc H E
Designació €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3
HM 20 135,02 145,28 149,13 152,98 145,28 149,52
HM 30 148,05 156,61 160,53 163,81 156,61 160,77
HM 35 156,96 165,50 169,35 172,26 165,50 170,63
Mínim Kg ciment 200 275 300 325 275 275
Relació A/C 0,65 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50
Suplement per a fluïda 7,61€/m3

Segons normativa

Tipus Plast. Tova Tipus Plast. Tova
  €/m3   €/m3
H-100 116,76 H-250 142,20
H-150 124,92 H-275 147,36
H-175 129,03 H-300 150,45
H-200 133,28 H-350 158,84
H-225 138,04 H-400 167,97
Suplement per a fluïda 7,32 €/m3

Formigó en massa

Àrid 0-3
Tipus Temps d’utilització €/m3
M 40 30 hores 147,64
M 80 30 hores 157,55

Dosificació

Designació
  €/m3
D-150 115,01
D-175 119,77
D-200 123,11
D-225 128,10
D-250 131,78
D-275 137,86
D-300 140,31
D-325 145,37
D-350 149,48
D-375 155,08
D-400 158,21
Morter
  €/m3
D-150M 117,45
D-175M 121,50
D-200M 125,54
D-225M 129,32
D-250M 134,96
D-275M 137,86
D-300M 142,26
D-325M 146,60
D-350M 151,22
D-375M 153,85
D-400M 159,36

Per a qualsevol dubte, contacti amb nosaltres